අමතන්න
: 0714 007 494
: 0115 647 564
: Iranamalanka

ජොතිෂය

 

                                        ශනි ඒරාශ්ටකයට

 

         නමෝ ශ්‍රී දළඳා සිත් නිවා        - ලත් සසර දුක් සිඳ විලසින්                   වඩින්නේ

         දොළොස් අත් විහිදූ ආලයෙන්  - වල්ලියගෙ ආදර අනුහස්                     වඩන්නේ

         නිවාලන් ශනිගෙන් වේධවූ       - පාප වරුණේ හැම දෙවිඳුන්                 රකින්නේ

         උපන් පව් ඉගිලී පින්වඩා         -විෂ්ණු දෙවියන් වැඩ පෙරපින්               ලබන්නේ

 

        දොළොස් අත් විහිදූ ආලයෙන් - වල්ලියගෙ ආදර අනුහස්                       වඩන්නේ

        නිවාලන් ශනිගෙන් වේධවූ       - පාප වරුණේ හැම දෙවිඳුන්                 රකින්නේ

        උපන් පව් ඉගිලී පින්වඩා         -විෂ්ණු දෙවියන් වැඩ පෙරපින්                ලබන්නේ

        නමෝ ශ්‍රී දළඳා සිත් නිවා        - ලත් සසර දුක් සිඳ විලසින්                    වඩින්නේ

 

         නිවාලන් ශනිගෙන් වේධවූ       - පාප වරුණේ හැම දෙවිඳුන්                රකින්නේ

        උපන් පව් ඉගිලී පින්වඩා         -විෂ්ණු දෙවියන් වැඩ පෙරපින්               ලබන්නේ

        නමෝ ශ්‍රී දළඳා සිත් නිවා        - ලත් සසර දුක් සිඳ විලසින්                   වඩින්නේ

        දොළොස් අත් විහිදූ ආලයෙන් - වල්ලියගෙ ආදර අනුහස්                      වඩන්නේ

 

       උපන් පව් ඉගිලී පින්වඩා         -විෂ්ණු දෙවියන් වැඩ පෙරපින්                ලබන්නේ

       නමෝ ශ්‍රී දළඳා සිත් නිවා        - ලත් සසර දුක් සිඳ විලසින්                    වඩින්නේ

      දොළොස් අත් විහිදූ ආලයෙන්  - වල්ලියගෙ ආදර අනුහස්                       වඩන්නේ

      නිවාලන් ශනිගෙන් වේධවූ       - පාප වරුණේ හැම දෙවිඳුන්                    රකින්න

      ශනි මාරුවෙන් ඇති වන පාප කර්ම දුරු කිරීමට අවශ්‍ය සෙත්කවිය කියවීම කලයුතු ආකාරය සහ

       වත්පිළිවෙත් කියවන්න ඊලග පිටුවට යන්න 

 

 
   

 

‹ පෙර 1 2 3 පසු ›